Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy verkaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming. Frances Schorer neemt uw privacy serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens vewerken en gebruiken. In deze privacy verklaring wordt het door mij gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven.

Verwerken van persoonsgegevens

Frances Schorer kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u bij mij in behandeling bent en doordat u door middel van het contact formulier op de website uw gegevens hebt verstrekt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik , als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een  wettelijke plicht opgelegd door de WBGO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

* zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens; * ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

*om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

*voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;

*voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

*een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebrukt voor de financiele administratie, zodat mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil  maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomstwordt vereist.

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u dze factuur kan declareren bij  uw zorgverzekeraar.

uw naam, de datum van de behandeling, een korte beschrijving van de behandeling :fysiotheapie, de kosten van het consult.

De gegevens die u invult als u een vraag hebt via het contactformulier, worden slechts gebruikt om te antwoorden op  de contactaanvraag. Deze gegevens worden niet bewaard.

Beveiliging

Frances Schorer gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook via haar websitebeheerder passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Links

Op mijn website treft u links aan naar exteren websites. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Frances Schorer Fysiotherapie. Het kan zijn dat deze externe wesites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via info@francesschorer.nl. U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen.

Wijzigingen

Dze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzingd.

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Frances Schorer kunt u mij als volgt bereiken:

Straatnaam en  nummer: Lijnbaansgracht 67-0, postcode en plaats: 1015GV Amsterdam

Telefoonnummer: 020 3304433 of 06 30278007

Emailadres: info@francesschorer.nl