Child’Space – Chava Shelhav methode

Baby in Beweging

Ondersteunen van de ontwikkeling en beweging van uw baby

De ontwikkeling in de eerste twee jaren, waarin een kind zoveel elementaire bewegingen leert vormt de basis voor het leren van alle (sociale en cognitieve) vaardigheden die op latere leeftijd nodig zijn, zoals rennen, klimmen, praten, schrijven, fietsen, dansen…….

Dit is de basis voor de latere motoriek, voor onze zintuiglijke, emotionele, cognitieve ontwikkeling. Dit zijn de jaren waarin het kind zichzelf, zijn vaardigheden en de wereld om hem heen ontdekt. Een kind leert later nooit meer zo makkelijk. De ontwikkelingsstappen die uw baby in zijn eerste levensjaar maakt zijn voor zijn verdere leven van groot belang.

Een baby leert snel iets nieuws en kan makkelijk zijn mogelijkheden uitbreiden.

Child’Space is gebaseerd op de Feldenkrais methode. Het geeft u als ouder de mogelijkheid uw baby spelenderwijs en in alle rust waar te nemen: hoe de baby beweegt, waar hij behoefte aan heeft, wat de verschillende stappen zijn in zijn ontwikkeling en hoe u uw baby hierin kunt ondersteunen. Zijn zintuigelijke en motorische ontwikkeling ( senso-motoriek) vormt de basis van deze methode.

De betrokkenheid van de ouders vergroot het wederzijdse contact en lokt nieuwsgierigheid uit. Een mooie manier om de baby zichzelf en de wereld om zich heen ongehinderd te laten ontdekken. Altijd uitgaande van wat de baby op dit moment nodig heeft.

Child’Space betekent……

Child’Space de ruimte voor het kind en Child’S pace; het tempo waarin het kind kan en mag leren.

Leren is spelen. Een ruimte creëren waarin ouders en kinderen spelenderwijs kunnen leren.

Níet hóe vroeg het kind iets kan, maar met welke kwaliteit het kind iets doet is van belang.

Een baby leert niet alleen door te grijpen, rollen, kruipen, zitten, staan, lopen,klimmen, praten, rennen…….maar ook door te communiceren met de mensen om hem heen. De baby gaat zichzelf en de ruimte, de wereld om zich heen verkennen. Door een afwisseling van beweging en rust, prikkels en stilte leert een baby. U als ouder begeleidt dit proces. Samen bewegen, spelen en zingen

Wanneer u als ouder de individuele ontwikkelingsstadia kunt herkennen bij uw kind, inzicht krijgt in de stappen die uw baby te nemen heeft, kunt u hem op adequate wijze ondersteunen. Niet te vroeg maar ook niet te laat.

Child’Space is een prachtige manier om met zelfvertrouwen en plezier dit proces te volgen. Voor ouder en kind!

Een kind leert te leren

Kijkend naar de baby , die al zijn zintuigen gebruikt tijdens zijn ontdekkingstocht, in een veilige en uitdagende omgeving, steeds opnieuw dingen uitprobeert, nieuwsgierig is , onderzoekt, steeds opnieuw dezelfde bewegingen herhaalt. Langzaam en stap voor stap zijn eigen weg vindt richting rollen, kruipen, zitten, staan, lopen en praten. Dit proces noemen wij ook wel organisch leren, leren door “vallen en opstaan” ( trial en error).

Zo leert een kind zichzelf op veel verschillende manieren te bewegen, wat gepaard gaat met gevoelens, waarneming, motivatie en denken.

Door dit samenspel ontwikkelt het kind zijn lichaamsbeeld, een stabiel zelfbeeld en zelfvertrouwen wat hem helpt om op een creatieve wijze om te gaan met de uitdagingen in zijn dagelijkse leven.

Wat de baby op deze jonge leeftijd aan kwaliteit en variatie in bewegingen opbouwt, legt de basis voor zijn opmerkzaamheid, evenwicht, vrije handmotoriek, coördinatie en oriëntering.

Een voorbeeld:

Bij het leren opstaan hoort dat de baby op zijn billen valt. Wanneer een baby de tijd krijgt zelf op te staan, zijn vaardigheden als kruipen en zitten in een nieuwe situatie ( gaan staan) toe te passen, dan oefent hij ook de coördinatie die hiervoor nodig is en het vinden van een stabiel evenwicht op zijn voeten.

Zijn interesse geeft hem de motivatie om een manier te vinden dat te bereiken wat hij wil: gaan staan. De baby vindt zelf zijn oplossing. Dit is belangrijk voor zijn gevoel van vertrouwen en zijn zelfstandigheid. Te veel hulp verhindert dat hij zelf ontdekt wat de stapjes zijn in zijn ontwikkeling.

Waarschuwingssignalen

De Child’Space methode leert ook waarschuwingssignalen te herkennen.

Zoals een kind dat zijn/haar hoofd niet optilt, niet op de buik wil liggen, zich niet omdraait, zelf zit of op een onhandige manier loopt. Bepaalde houdingen afwijst, te veel of te weinig spierspanning heeft . Angstig en onrustig is . Een kant van zijn lichaam gebruikt en niet beiden.

Vroege ondersteuning geeft de mogelijkheid problemen in de latere motorische ontwikkeling en gedrag te helpen voorkomen. De fysieke, emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden van de baby krijgen de kans zich te ontplooien als de gehele ontwikkeling gevolgd en ondersteund wordt.

Chava Shelhav

Dr. Chava Shelhav, assistent van Dr. M. Feldenkrais en trainer in de Feldenkrais methode.

Als wetenschapper is zij bezig de samenhang te onderzoeken tussen leren, bewegen en ontwikkeling.

Haar Child’Space methode heeft zij ontwikkeld op basis van haar ervaring van 35 jaar in het werken met de Feldenkrais Bewegingsmethode met baby’s, schoolkinderen en ( jong)volwassenen en het inzicht dat veel problemen die volwassenen ervaren hun oorsprong hebben in de vroege motorische ontwikkeling. Door haar werk met gehandicapte kinderen, waarin de Feldenkrais Methode een belangrijke rol speelt, heeft zij een diagnostische methode en een manier van werken ontwikkeld voor gezonde, zich normaal ontwikkelende baby’s en hun ouders/ verzorgers. In de Child’Space methode ligt het accent op het belang van het stimuleren van alle systemen die in de sensomotorische ontwikkeling van belang zijn.

Het betrekken van de ouders/verzorgers hierbij is essentieel en vormt het hart van deze methode.

Child’Space wordt zowel in (klein) groepsverband als individueel gegeven.

Child’Space practitioners

Feldenkraispractitioners die deze intensieve twee jarige beroeps-opleiding hebben afgesloten mogen zich Child’Space practitoner noemen. Zij hebben praktische ervaring opgedaan in het werken met zuigelingen, baby’s en hun ouders in de training en in hun eigen praktijk. Ook is theoretische informatie op het gebied van  ontwikkelingspsychologie, neurologie en pedagogie onderwezen.

Meer informatie en een introductievideo over Child’Space is te zien op www.childspace.nl